Oferta

DORADZTWO PODATKOWE

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • konsultacje i wydawanie opinii podatkowych
 • optymalizacja podatkowa i planowanie podatkowe
 • weryfikowanie poprawności rozliczeń podatkowych

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych
 • opracowywanie zakładowych planów kont
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów rocznych i miesięcznych
 • przygotowywanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych sprawozdawczych

PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja od towarów i usług
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

 • ewidencja przychodów
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia

REPREZENTACJA PODATNIKÓW W ZUS I URZĘDZIE SKARBOWYM

 • reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji
 • wysyłka internetowa
 • uczestniczenie w kontrolach podatkowych
 • przekazywanie deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych

OBSŁUGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 • przyjęcie środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • likwidacja

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • sporządzanie raportów miesięcznych RMUA
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, wszelkich zmian oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • przygotowanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • wystawianie świadectw pracy

INNE

 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie sprawozdań, prognoz i analiz finansowych

Copyright © 2011 Biuro Usług Podatkowych Maria Briańska